Our Time in China: Studying and Travelling – Maria-Eliza


Bună tuturor!

Mă numesc Velica Maria-Eliza şi am să vă împărtăşesc o parte din experienţele mele  minunate din China. Cum am ajuns acolo? Ei bine, de la vârsta de 15 ani visul meu a fost să merg in Asia, să călătoresc, să studiez şi să aflu cât mai multe lucruri despre această cultură. Aşa că, mi-am construit un plan şi un drum pe care vreau să-l urmez în viaţă, astfel, prin muncă şi prin ivirea oportunităţilor, am reuşit să obţin o bursă oferită de Institutul Confucius la Universitatea Zhejiang de Ştiinţă şi Tehnologie din Hangzhou. Zborul a fost lung, emoţiile mari, dar iată-ma ajunsă în campusul Universitar din China.

Hello everyone! My name is Maria-Eliza Velica and I will share with all of you some of my wonderful experiences in China. How did I get there? Well, from the age of 15 my dream was to go to Asia, travel, study and find out as much about this culture. So, I have built a plan and a path that I want to follow in my life, so, through hard work and lucky opportunities, I managed to get a scholarship offered by the Confucius Institute at Zhejiang University of Science and Technology in Hangzhou. The flight was long, a lot of emotions, but here I am, in the University Campus in China.

大家好!我叫伊丽莎,我将与大家分享我在中国​​的一些精彩经历。我是怎么到那里的?从15岁起,我的梦想就是去亚洲旅行,学习并深入了解这种文化。因此,我确定了自己的人生计划和道路,通过辛勤的工作和机遇,我成功地获得了浙江科技大学孔子学院的奖学金。飞行漫长,充满了情感,但我在这里,在中国的大学校园。 (fig.1)

(fig.1)

Prima zi de scoală a fost de neuitat, colegi noi de diferite naţionalităţi, m-am simţit pătrunsă într-un alt univers. În unele ore de curs povesteam despre culturile noastre, obiceiuri şi despre adaptarea noastră în China. Împreună cu colegii din România, Belgia,Rusia, Yemen, Uzbekistan, Indonezia, Columbia, Africa si Coreea trăiam acelaşi vis.

The first day of school was unforgettable, new colleagues of different nationalities, I felt like I was into another universe. In some hours of the course We talked about our cultures, customs and our adaptation in China. Together with my colleagues from Romania, Belgium, Russia, Yemen, Uzbekistan, Indonesia, Colombia, Africa and Korea I was living the same dream.

开学的第一天是令人难忘的,来自不同国籍的新同事,我感觉自己就像进入了另一个世界。在课堂的几个小时中,我们谈到了我们的文化,习俗和我们对中国生活的适应。与来自罗马尼亚,比利时,俄罗斯,也门,乌兹别克斯坦,印度尼西亚,哥伦比亚,非洲和韩国的同事一起,我实现了同样的梦想。 (fig.2)

(fig.2)

In pauze, mergeam pe acoperiş pentru a admira peisajul minunat şi culturile de ceai verde. Zile multe ploioase, umiditate ridicată, deci, dacă mergi in Hangzhou, nu-ţi uita niciodată umbrela acasă.

During the break , I used to go on the roof of the building to admire the wonderful scenery and green tea crops. Many rainy days, high humidity, so if you go to Hangzhou, never forget the umbrella at home.

休息时,我经常去屋顶欣赏美景和绿茶。有很多雨天,湿度很高,所以如果您去杭州,请不要忘记家里的雨伞。 (fig.3)

(fig.3)

Imi e cel mai dor de băuturile diversificate din China. Zilnic, înainte de a merge la sala de lectură cumpăram un bubble tea sau cafea cu înghetata. De multe ori, învătam în aer liber, deoarece la bibliotecă erau locurile ocupate, mai ales în perioada examenelor.

I miss the most those diversified drinks in China. Every day, before going to the reading room I bought bubble tea or ice cream coffee. Often, I have studied outdoors, because the library was occupied, especially during  the exams’ period.

我最想念中国的各种饮料。每天,在去阅览室之前,我都买了奶茶或冰淇淋咖啡。我经常在户外学习,因为图书馆很忙,尤其是在考试期间。 (fig.4)

(fig.4)

Cel mai popular obiectiv turistic în Hangzhou este Lacul de Vest inclus şi în Patrimoniul National UNESCO în 2011.Într-o legendă chineză se spune că a căzut o perlă pe care a scăpat-o un dragon într-o luptă cu o pasăre phönix,  iar pe acel loc unde a căzut perla s-a format lacul. Pagoda Leifeng se află in aceeaşi zonă, construită in anul 975 d. Hr şi reconstruită în anul 2002.

The most popular tourist destination in Hangzhou is the West Lake included in the UNESCO National Heritage Site in 2011. In a Chinese legend it is said that a pearl of a dragon fell off, being in a fight with a phoenix bird. Like this, on that place where the pearl fell was formed the lake. Leifeng Pagoda is in the same area, constructed in 975 AD and rebuilt in 2002.

杭州最受欢迎的旅游目的地是2011年被联合国教科文组织列为国家文化遗产的西湖。在中国的传说中,据说龙在与凤凰鸟搏斗的时候,珍珠掉了下来,珍珠落下的地方就是湖。雷峰塔位于同一地区,建于公元975年,并于2002年重建。 (fig.5)

(fig.5)

Dacă îţi faci griji în privinţa mâncării în China, nu este cazul. Chiar o sâ iei cateva kg în greutate. Am lăsat câteva delicatese mai jos.

If you worry about food in China, this is not the case. You will actually gain a few kilograms in weight. I left a few delicacies below.

如果您担心中国的食物,事实并非如此。您实际上会增加几公斤的体重。我在下面介绍了一些美味佳肴。 (fig.6)


(fig.6)

Dacă mergi în Shanghai, trebuie neapărat să vizitezi Turnul emblematic cu vederi ale oraşului, Gradina Yu, Strada Nanjing sau Tianzifang de unde poţi face nenumărate cumpărături. Dacă înainte priveam videouri pe youtube cu toate aceste locuri, acum,  paşii m-au condus către acestea.

If you go to Shanghai, you must definitely visit the Oriental Pearl Tower with views of the city, Yu Garden, Nanjing Road or Tianzifang from where you can do countless shopping. If before I watched videos on youtube with all these places, now the steps led me to them.

要是您打算去上海,则一定要参观东方明珠塔,并欣赏城市,豫园,南京路或天子坊的美景,在这里您可以进行无限的购物。以前我在youtube上观看了所有这些地方的视频,现在这些步骤将我引向了他们。 (fig.7)


(fig.7)

Strada Shantang din Suzhou arată splendid  seara, construirea canalului datează din anul 825. Îmbinare de tradiţional cu nou, suveniruri şi lampioane, toate creau o atmosferă divină.

Shantang Street in Suzhou looks splendid at night, the construction of the canal dates back to 825. Combining traditional with new, souvenirs and lamps, everything created a divine atmosphere.

苏州的山塘街在夜晚显得光彩照人,运河的修建可以追溯到825年。传统的与新的纪念品和灯具相结合,一切都营造出神圣的氛围。 (fig.8)

(fig.8)

Shaoxing, un oraşel din provincia Zhejiang, din care persoane importante ale Chinei au provenit, precum părinţii lui Zhou Enlai, Luxun, Wang Xi Zhi, dateaza de peste 2500 de ani. Podul Bazi şi sculpturile în stânci sunt dovada unei istorii îndelungate.

Shaoxing, a small city in Zhejiang Province, from which important people from China came from, as Zhou Enlai’s parents, Luxun, Wang Xi Zhi, has a history for over 2500 years. The Bazi Bridge and the rock carvings are evidence of a long history.

绍兴是浙江省的一个小城市,很多中国重要的人物来自浙江。周恩来的父母、鲁迅、王锡芝。绍兴距今已有2500多年的历史。八字桥和岩石雕刻是悠久历史的证据。 (fig.9)

(fig.9)

Pot spune că momentele petrecute în China sunt cele mai semnificative din viaţa mea de până acum. Este uşor să comunici sau să-ţi faci prieteni noi, mai ales dacă ştii limba chineză (mulţi dintre colegii mei nu puteau vorbi limba engleză, aşa că îmbunătăţirea nivelului meu de limba chineză a reprezentat o adevărată provocare înca din prima săptămână). Imi este dor de viaţa de acolo şi experienţele trecute. China este acel loc unde toti îşi vor dori să se întoarcă cândva.  Cu ambiţie şi perseverenţă, toate visele devin realitate.

I might say that the moments spent in China are the most significant of my life so far.It is easy to communicate with others, or to make new friends, especially if you know Chinese( most of the classmates couldn’t speak English, so, improving my Chinese level was a great challenge since the first week). I miss life from there and  the past experiences. China is the place where everyone will want to return sometime. With ambition and perseverance all your dreams come true.

我可能会说,迄今为止,在中国度过的时光是我一生中最重要的时刻。结识新朋友,和他们交流都很容易,尤其是如果您会中文(大多数同学不会说英语,因此,自第一周起,提高我的中文水平是一个巨大的挑战)。我想念那里的生活和过去的经历。中国是一个每个人都希望在某个时候能回去的地方。凭借雄心和毅力,您的所有梦想都将实现。 (fig.10)

(fig.10)